Статут Центра за развој међународне сарадње

Статут Центра за развој међународне сарадње

Статут Центра за развој међународне сарадње

У складу са одредбама чл. 10, 11. и 12. Закона о удружењима (»Службени лист РС«, бр.51/09), на оснивачкој скупштини одржаној 26.11.2009. год., усвојен је следећи

С Т А Т У Т

УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА » ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ МЕЂУНАРОДНЕ САРАДЊЕ « ВРШАЦ

Члан 1.

Удружење грађана “ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ МЕЂУНАРОДНЕ САРАДЊЕ” Вршац, Топовски пут 5 (у даљем тексту: Удружење) је добровољно, невладино и непрофитно удружење, основано на неодређено време ради остваривања и подстицања развоја регионалне и међународне сарадње у свим областима битним за функционисање друштва, у области спољне политике, привреде, образовања, културе, спорта и др.

Члан 2.

Циљеви Удружења су:

1. остваривање и подстицање регионалне и међународне сарадње;

2. прикупљање информација и стварање базе података о потребама и могућностима за успостављање сарадње српских регија и привредних субјеката са одговарајућим у иностранству;

3. подстицање и организовање сарадње српских инситуција из области привреде, културе, образовања и других области са одговарајућим инситуцијама у иностранству;

4. проучавање европских и међународних интеграционих процеса и пружање решења за ефикасно учешће Србије у овим процесима;

5. учествовање у развоју цивилног друштва у Србији користећи искуства других земаља, водећи рачуна и о посебним потребама и особеностима живота и рада на овом простору;

6. унапређење и јачање демократских идеја и институција;

7. давање мишљења и предлога надлежним телима о питањима битним за фунционисање друштва из области спољне политике, привреде, образовања, културе, спорта и других области.

Члан 3.

Наведене циљеве удружење остварује кроз следеће активности:

– размену информација и искустава;

– партнерску сарадњу са јединицама локалне самоуправе, државним органима и привредним сектором;

– програме неформалног образовања (едукација, стручна предавања, семинари, радионице, течајеви, тренинзи);

– организацију јавних и медијских наступа: јавних расправа, трибина, округлих столова, форума грађана, непрофитних манифестација и културних приредби (изложбе, књижевне вечери, драмски и позоришни наступи, перформанси, концерти, пројекције, промоције и др.);

– организација спортских сусрета;

– дружење у природи, летњи кампови;

– међународну сарадњу;

– издаваштво;

– оснивање фондација за финансирање појединих облика делатности;

– друге делатности у складу са Законом.

Члан 4.

Назив Удружења је: Удружење грађана “ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ МЕЂУНАРОДНЕ САРАДЊЕ” Вршац

Удружење има седиште у Вршцу, Топовски пут бр. 5.

Удружење своју делатност остварује на територији Републике Србије.

Члан 5.

Члан Удружења може бити свако лице које прихвата циљеве Удружења и Статут и поднесе пријаву за учлањење Управном одбору Удружења .

Малолетно лице са навршених 14 година живота може се учланити у удружење уз прилагање оверене изјаве његовог законског заступника о давању сагласности.

За лице млађе од 14 година из става 1. овог члана пријаву подноси његов законски заступник.

Члан 6.

Одлуку о пријему у чланство доноси Скупштина и о томе без одлагања обавештава подносиоца пријаве.

Члан може иступити из чланства давањем писане изјаве о иступању. За иступање малолетног члана није потребна сагласност законског заступника.

Чланство у Удружењу може престати због дуже неактивности члана, непоштовања одредаба овог статута или нарушавања угледа Удружења.

Одлуку о престанку чланства доноси Скупштина, на образложени предлог Управног одбора.

Члану се мора омогућити да се изјасни о разлозима због којих је поднет предлог за доношење одлуке о престанку његовог чланства у Удружењу.

Члан 7.

Пунолетни члан Удружења има право да:

1) равноправно са другим члановима учествује у остваривању циљева Удружења;

2) непосредно учествује у одлучивању на Скупштини, као и преко органа Удружења;

3) бира и буде биран у органе Удружења;

4) буде благовремено и потпуно информисан о раду и активностима Удружења.

Малолетни члан удружења има права из тач. 1. и 4. става 1. овог члана.

Малолетни члан са навршених 14 година може присуствовати седници Скупштине и учествовати у расправи, али нема право гласа.

Члан је дужан да:

1) активно доприноси остваривању циљева Удружења;

2) учествује, у складу са интересовањем, у активностима Удружења;

3) плаћа чланарину;

4) обавља друге послове које му повери Управни одбор.

Члан 8.

Органи Удружења су Скупштина, Управни одбор и Надзорни одбор.

Члан 9.

Скупштину Удружења чине сви његови пунолетни чланови.

Скупштина се редовно састаје једном годишње. Ванредна седница Скупштине може се заказати на образложени предлог Управног одбора, као и на иницијативу најмање једне трећине чланова скупштине. Иницијатива се подноси Управном одбору у писаном облику и у њој се морају навести питања чије се разматрање предлаже.

Седницу скупштине сазива председник Управног одбора, писаним обавештењем о месту и времену одржавања скупштине и предлогу дневног реда. Седницом председава лице које буде, јавним гласањем, изабрано на почетку седнице.

Скупштина:

1) доноси план и програм рада;

2) усваја Статут, као и измене и допуне Статута;

3) усваја друге опште акте Удружења;

4) бира и разрешава чланове Управног одбора;

5) разматра и усваја, најмање једном годишње, извештај Управног одбора;

6) разматра и усваја финансијски план и извештај;

7) одлучује о висини чланарине за следећу годину.

8) одлучује о статусним променама и престанку рада удружења

Скупштина пуноправно одлучује ако је присутна најмање једна половина чланова са правом гласа.

Скупштина одлучује већином гласова присутних чланова.

За одлуку о изменама и допунама Статута, статусним променама и престанку рада Удружења неопходна је двотрећинска већина гласова присутних чланова.

Члан 10.

Управни одбор је извршни орган Удружења, који се стара о спровођењу циљева удружења који су утврђени овим Статутом.

Управни одбор има три члана, које бира и опозива Скупштина.

Мандат чланова Управног одбора траје четири године и могу се поново бирати на исту функцију.

Управни одбор из реда својих чланова бира председника и заменика председника.

Члан 11.

Председник Управног одбора заступа Удружење у правном промету и има права и дужности финансијског налогодавца.

Заменик председника је овлашћен да, у отсуству председника управног одбора, заступа Удружење и потписује сва финансијска и новчана документа у име Удружења.

Члан 12.

Управни одбор:

1) руководи радом Удружења између две седнице Скупштине и доноси одлуке ради остваривања циљева Удружења;

2) организује редовно обављање делатности Удружења;

3) поверава посебне послове појединим члановима;

4) доноси финансијске одлуке;

5) одлучује о покретању поступка за измене и допуне Статута, сопственом иницијативом или на предлог најмање пет чланова Удружења и припрема предлог измена и допуна, који подноси Скупштини на усвајање;

6) одлучује о покретању поступка за накнаду штете у случајевима из члана 25. став 2. Закона о удружењима и, по потреби, одређује посебног заступника удружења за тај поступак;

7) одлучује о другим питањима за која нису, законом или овим статутом, овлашћени други органи Удружења.

Управни одбор пуноважно одлучује ако је присутно најмање једна половина чланова, а одлуке доноси већином гласова свих чланова.

Члан 13.

Надзорни одбор контролише финансијско пословање Удружења и о уоченим неправилностима, без одлагања обавештава Управни одбор.

Надзорни одбор има три члана које бира Скупштина. Мандат чланова надзорног одбора траје четири године и могу бити поново бирани.

Надзорни одбор подноси извештај на свакој седници Скупштине.

Члан 14.

Рад Удружења је јаван.

Управни одбор се стара о редовном обавештавању чланства и јавности о раду и активностима Удружења, непосредно или путем интерних публикација, односно путем саопштења за јавност, или на други примерени начин.

Годишњи обрачуни и извештаји о активности удружења подносе се члановима на седници скупштине удружења.

Члан 15.

Ради остварења својих циљева Удружење успоставља контакте и сарађује са другим удружењима и организацијама у земљи и иностранству.

Удружење може приступити међународним удружењима за међународну сарадњу, о чему одлуку доноси Скупштина.

Члан 16.

Удружење прибавља средства од чланарине, добровољних прилога, донација и поклона, финансијских субвенција и на други законом дозвољен начин.

Члан 17.

Удружење престаје са радом одлуком Скупштине, када престану услови за остваривање циљева Удружења, као и у другим случајевима предвиђеним законом.

Члан 18.

У случају престанка рада, имовина Удружења пренеће се на Српску Православну Цркву.

Члан 19.

Удружење има печат округлог облика на којем је исписан пун назив и седиште удружења.

Члан 20.

На сва питања која нису регулисана овим статутом непосредно ће се примењивати одредбе Закона о удружењима.

Унесите реч за претрагу