Blog

Европски безбедносни споразум

Европски безбедносни споразум

29. новембар 2009.

ЕВРОПСКИ БЕЗБЕДНОСНИ СПОРАЗУМ

(незванични превод)

Нацрт

Стране потписнице овога Споразума, у жељи да своје односе граде у духу пријатељства и сарадње, у складу са међународним правом, вођене принципима који су постављени у Повељи Уједињених нација, Декларацији о принципима међународног права у погледу пријатељских односа и сарадње међу државама у складу са Повељом Уједињених нација (1970), Завршном акту Конференције за европску безбедност и сарадњу (1975), члановима Манила декларације о мирном решавању међународних спорова (1982) и Повеље о европској безбедности (1999), подсећајући да је употреба силе или претња употребе силе против територијалног интегритета или политичке независности било које земље или на било који други начин који није у складу са циљевима и принципима постављеним у Повељи Уједињених нација недопустива како у међусобним тако и у међународним односима, признавајући и подупирући улогу Савета безбедности УН који је најодговорнији за одржавање међународног мира и стабилности, увиђајући потребу за здруженим напорима не би ли се ефикасно одговорило на садашње претње безбедности у глобализованом и међузависном свету, у намери изградње ефективних механизама сарадње који би се могли промптно активирати у циљу решавања проблема и превазилажења разлика које би се могле појавити, узму у разматрање и адекватно одговоре на изазове или претње из сфере безбедности, договориле су се следеће:

Члан 1.

У складу са Споразумом, Стране потписнице ће међусобно сарађивати на принципима недељиве, једнаке и неумањене безбедности. Било које безбедносне мере које предузме Страна потписница Споразума појединачно или заједно са другим Странама, укључујући и оне у оквиру било које међународне организације, војног савеза или коалиције, биће примењене са дужним поштовањем за безбедносне интересе свих осталих Страна потписница. Стране ће се понашати у складу са Споразумом зарад примењивања ових принципа и ојачавања међусобне безбедности.

Члан 2.

1. Страна потписница Споразума неће предузимати, суделовати у или подржавати акције или активности које би значајније утицале на безбедност било које Стране потписнице или Страна потписница Споразума.

2. Страна потписница која је члан војних савеза, коалиција или организација ће тежити томе да осигура да се такви савези, коалиције или организације придржавају принципа постављених у Повељи Уједињених нација, Декларацији о принципима међународног права у погледу пријатељских односа и сарадње међу државама у складу са Повељом Уједињених нација, Хелсиншким актом, Повељом о европској безбедности и другим документима које усвоји Организација за европску безбедност и сарадњу, као и оних из члана 1. овог Споразума и да одлуке донесене у оквиру таквих савеза, коалиција или организација неће значајније утицати на безбедност било које Стане потписнице или Страна потписница овог Споразума.

3. Стана потписница Споразума неће дозволити употребу своје територије и неће користити територију било које Стране са намером припремања или спровођења оружаних напада на било коју Страну или Стране потписнице Споразума или било које друге акције које би значајније утицале на безбедност било које Стране или Страна потписница Споразума.

Члан 3.

1. Страна потписница Споразума имаће право да тражи, путем дипломатских канала или преко Депозитара, од било које друге Стране потписнице информације о било којим значајнијим легислативним, административним или организационим мерама које предузима та Страна потписница које би, према мишљењу Стране подносиоца захтева, могле да утичу на њену безбедност.

2. Стране потписнице ће обавестити Депозитара о свим захтевима из параграфа 1. овог члана и о одговорима на њих. Депозитар ће о томе обавестити остале Стране потписнице Споразума.

3. Ништа у овом члану не спречава Стране потписнице у предузимању других мера којима би обезбедиле транспарентност и учврстиле поверење у међусобним односима.

Члан 4.

Следећи механизми ће бити установљени за решавање проблема који се односе на садржину овог Споразума, као и за решавање спорова који би се могли појавити међу Странама потписницама Споразума у вези са његовом интерпретацијом или применом:

а) консултације међу Странама потписницама;

б) конференција Страна потписница;

в) ванредна конференција Страна потписница.

Члан 5.

1. У случају да Страна потписница Споразума утврди да постоји повреда или претња повреде Споразума од стране било које друге Стране потписнице или уколико би желела да са било којом Страном потписницом или Странама потписницама покрене питање које се односи на садржину Споразума које, према њеном мишљењу, треба здружено разматрати, она може да затражи консултације на ту тему са Страном или Странама потписницама које би, према њеном мишљењу, могле бити заинтересоване за такве консултације. Обавештење о таквом захтеву Страна подносиоца поднеће Депозитару који ће о томе обавестити све остале Стране потписнице.

2. Такве консултације ће бити одржане чим то буде могуће најкасније (…) дана од дана када је Страна потписница поднела захтев, осим ако неки каснији датум није одређен у захтеву.

3. Страна потписница која није позвана на такве консултације имаће право да у њима партиципира.

Члан 6.

1. Било који судеоник консултација које се одржавају на основу члана 5. овог Споразума имаће право, након одржаних консултација, да предложи Депозитару да сазове Конференцију Страна потписница да размотри проблем који је тема консултација.

2. Депозитар ће сазвати Конференцију Страна потписница уколико је предлог подржан од стране макар (две) Стране потписнице Споразума најкасније (…) дана од дана подношења захтева.

3. Конференција Страна потписница ће бити пуноважна ако јој присуствују макар две трећине Страна потписница Споразума. Одлуке на Конференцији ће се доносити консензусом и биће обавезујуће.

4. Конференција Страна потписница ће усвојити своја правила процедуре.

Члан 7.

1. У случају оружаног напада или претње таквим нападом на Страну потписницу Споразума одмах ће бити предузете мере у складу са чланом 8. став 1 споразума.

2. Без предрасуде према одредбама члана 8. овог Споразума, свака Страна потписница имаће право да оружани напад на било коју Страну потписницу сматра оружаним нападом на себе саму. У вршењу свог права на самоодбрану из члана 51. Повеље Уједињених Нација имаће право да нападнутој Страни, уз њен пристанак, пружи неопходну помоћ, укључујући и војну, док Савет безбедности УН не предузме мере које су неопходне за одржавање међународног мира и безбедности. Савет безедности УН биће хитно обавештен о мерама које су предузете од Страна потписница Споразума у вршењу њиховог права на самоодбрану.

Члан 8.

1. У случајевима који су наведени у члану 7. Споразума, Страна потписница која је била оружано нападнута или јој је прећено оружаним нападом обавестиће о томе Депозитара који ће одмах сазвати Ванредну конференцију Страна потписница не би ли се одлучило о неопходним заједничким мерама.

2. Уколико Страна потписница која је оружано нападнута није у стању да томе обавести Депозитара, било која Страна потписница има право да од Депозитара тражи да сазове Ванредну конференцију Страна потписница и у том случају ће бити примењена процеднура која је прописана у ставу 1 овог Члана.

3. Ванредна конференција Страна потписница може да позове друге државе, међународне организације или друге заинтересоване Стране да у њој партиципирају.

4. Ванредна конференција Страна потписница биће ефективна уколико јој присуствују макар четири петине Страна потписница Споразума. Одлуке на Ванредној конференцији ће се доносити једногласно и биће обавезујуће. Уколико оружани напад или претња оружаним нападом долази од Стране потписнице Споразума, глас те Стране неће бити укључен у укупан број гласова Страна које доносе одлуку.

5. Ванредна конференција Страна потписница ће усвојити споствена правила процедуре.

Члан 9.

1. Овај Споразум неће утицати и неће бити тумачен на начин који би утицао на примарну надлежност Савета безбедности УН за одржавање међународног мира и стабилности као и на права и обавезе Страна потписница Повеље Уједињених нација.

2. Стране потписнице Споразума потврђују да обавезе из других међународних споразума из области безбедности који су на снази на дан потписивања овог Споразума нису некомпатибилне са овим Спразумом.

3. Стране потписнице Споразума неће преузимати међународне обавезе које нису у складу са Споразумом.

4. Споразум не негира право било које Стране на неутралност.

Члан 10.

Споразум ће бити отворен за потписивање свим државама евроатлантског и евроазијског простора од Ванкувера до Владивостока као и следећим међународним организацијама: Европска унија, Организација за европску безбедност и сарадњу, Организација споразума о колективној безбедности, НАТО и Заједница независних држава у…од…до…

Члан 11.

1. Овај Споразум ће бити подложан ратификацији од стране земаља потписница и усвајању од стране потписница међународних организација. Релевантне нотификације ће бити достављење влади … која ће бити Депозитар.

2. У својој нотификацији о усвајању или одобравању овог Споразума, међународна организација ће изложити своју сферу надлежности по питању тема које су покривене Споразумом.

3. Државе наведене у члану 10. овог Споразума које нису потписале овај Споразум у времену које је одређено у том члану могу приступити овом Споразуму достављајући нотификацију о томе код Депозитара.

Члан 12.

Споразум ће ступити на снагу десет дана након достављања двадесет пете нотификације Депозитару у складу са чланом 11. овог Споразума.

За сваку државу или међународну организацију која ратификује, усвоји или одобри овај Споразум након достављања двадесет пете нотификације о ратификацији, усвајању, одобравању или приступу код Депозитара, Споразум ће ступити на снагу десетог дана након достављања нотификације од стране те државе или организације Депозитару.

Члан 13.

Било која држава или међународна организација може да приступи овом Споразуму и након његовог ступања на снагу, уз пристанак свих Страна потписница овог Споразума, достављајући Депозитару одговарајућу нотификацију.

За сваку такву државу или међународну организацију која приступа Споразуму он ступа на снагу 180 дана након достављања инструмента приступа код Депозитара под условом да у наведеном периоду ниједна Страна потписница овог Споразума не достави Депозитару написмено своје приговоре на учлањење те државе или међународне организације.

Члан 14.

Свака Страна потписница има право да се повуче из овог Споразума уколико утврди да су ванредне околности које се односе на садржину Споразума угрозиле њене примарне интересе. Страна која намерава да се повуче из Споразума о томе ће обавестити Депозитара најмање (…) дана пре планираног иступања. У нотификацији о томе треба да буду наведене и ванредне околности које, према мишљењу Стране потписнице, угрожавају њене примарне интересе.

Enter your keyword